Nền tảng Blockchain sử dụng giải pháp RFID để quản lý hàng tồn kho.

Citizens Reserve đang cung cấp các giải pháp blockchain của nó, được kích hoạt bằng phần mềm Cosmos của Smartrac, về thị trường chăn nuôi và bán lẻ, do đó, người dùng có thể chia sẻ dữ liệu với các thành viên chuỗi nguồn cung cấp khác và người tiêu dùng để xác nhận các điều kiện của động vật và thịt.
Bởi Claire Swedberg

Ngày 18-3-2019
Blockchain và công nghệ RFID đang hội tụ với một chuỗi nguồn cung cấp mới như là một nền tảng dịch vụ được điều khiển bởi các công ty trên thị trường chăn nuôi, được cung cấp bởi Citizens Reserve. Giải pháp của công ty, được gọi là ecosystem SUKU , sử dụng nền tảng blockchain của nó, cùng với phần mềm Cosmos của Smartrac và giao diện lập trình ứng dụng (API ), và thiết bị đọc và các thẻ UHF RFID của Smartrac, để cho phép các công ty theo dõi hàng hóa của họ trên một sổ kế toán công cộng không thay đổi.

Trường hợp sử dụng ban đầu là quản lý các dữ liệu liên quan đến phong trào chăn nuôi qua chuỗi cung ứng. Với công nghệ RFID và blockchain, người dùng có thể nắm bắt và chia sẻ các dữ liệu về các điều kiện của động vật và thịt, cũng như các thông tin khác mà vấn đề đối với các nhà bán lẻ và người tiêu dùng, chẳng hạn như tình trạng sinh vật biến đổi gen (GMO), chất lượng và loại thứ ăn, và các điều kiện khác. Giải pháp ecosystem SUKU có thể được sử dụng bởi một loạt các ngành công nghiệp để cung cấp khả năng hiển thị chuỗi cung ứng và xác thực .

Với ecosystem SUKU, chuỗi cung cấp các bên liên quan có thể quản lý dữ liệu từ đầu đến kết thúc để tăng hiệu quả, minh bạch và hợp tác, theo Yonathan Lapchik, CIO của Citizens Reserve. “Chúng tôi làm điều này bằng chuỗi cung ứng như một nền tảng dịch vụ cho tất cả các cỡ doanh nghiệp,” Lapchik giải thích.


Yonathan Lapchik của
Citizens Reserve.

Các nền tảng bao gồm hai thành phần chính, Lapchik nói: một hệ thống được gọi là Marketplace và một giải pháp được gọi là Track & Trace.Thị trường cung cấp dữ liệu về một sản phẩm cho người tiêu dùng trong các cửa hàng hoặc sau khi mua hàng, trong khi các chức năng Track & Trace là nhằm giúp thành viên trong chuỗi cung cấp xác nhận thông tin về một sản phẩm như nó đang lưu hành trong cửa hàng. Nền tảng này cũng cho phép người dùng để xây dựng riêng của họ các ứng dụng chuỗi cung cấp bằng cách sử dụng chức năng blockchain của Citizens Reserve.

Với công nghệ, người tham gia vào chuỗi giá trị chăn nuôi có thể sử dụng thẻ đọc UHF RFID tại nhiều điểm trong chuỗi cung ứng để nắm bắt dữ liệu họ muốn xem, lưu và chia sẻ. Họ có thể đọc và truy cập vào vào dữ liệu liên quan đến chăn nuôi hoặc thịt như một phần của một bản ghi không thay đổi chứng minh tình trạng hữu cơ hoặc bền vững của thực phẩm.

Nguồn: www.rfidjournal.com

Người dịch: Trịnh Thị Quỳnh Trang.
Bản quyền thuộc công ty Beetech.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Follow by Email
Facebook
Facebook
Twitter
error: Content is protected !!